Zdravotnictví 2030+ Komu má změna pomoci?

Komu má změna pomoci?

Naprosté většině pojištěnců

Negativní dopady (NEJEN) demografické změny a vyvolaného tlaku na dostupnost a kvalitu služeb se nejsilněji projeví u pacientů bez významných sociálních kontaktů, finančních zdrojů, či rezerv.

Bez umožnění tlaku na vyšší efektivitu a lepší organizaci, bez nalezení dalších zdrojů, směřuje systém ke stavu, ve kterém nebude péče právě pro tuto skupinu obyvatel dostupná. Nedostatek profesionálů a tlak na přímé a neregulované úhrady se přitom v některých věcných i geografických oblastech projevuje již nyní.

Proto je smyslem zdravotního pojištění i tohoto návrhu ochrana slabých, a dlouhodobá udržitelnost solidarity v základních oblastech zdravotních služeb

Vycházíme z předpokladu, že pro pojištěnce je a bude lepší garance přesně vymezeného, ale zároveň skutečně zajištěného, bezplatného a vymahatelného rozsahu zdravotních služeb, než nárok zákonem téměř neohraničený, ale v praxi neuplatnitelný, respektive uplatnitelný pouze pro někoho, nebo za další úplatu.  

Zaměstnavatelům

Zaměstnavatelé jsou základním pilířem příjmů nejenom zdravotního systému. Je proto naprosto pochopitelné, že mají zájem na efektivním vynakládání prostředků, které do něj vkládají.

V tomto smyslu jim změna přinese zvýšení vlivu na řízení sytému prostřednictvím posílení jejich role v exekutivních orgánech pojišťoven.

Souběžně jim změna administrace dávek v nemoci (sjednocení u ZP) přinese možnost efektivnější správy pracovního fondu zaměstnanců, prevenci zbytečné pracovní neschopnosti, zjednodušení komunikace s orgány zdravotního a sociálního zabezpečení. 

S tím souvisí i předpokládané rozšíření obsahu a možností programů, nabízených zaměstnavatelům pojišťovnami a zahrnujících různé formy preventivních i léčebných programů pro zaměstnance.

Významnou změnou je rozdělení pojistného na základní procentní sazbu stanovenou zákonem a částku pojistného stanovenou zdravotní pojišťovnou. Toto rozdělení, spolu se současným zavedením stropu pro výši odvodu zaměstnavatele může vést ke snížení ceny práce pro české zaměstnavatele.       

Poskytovatelům

            Poskytovatelé, coby ekonomické subjekty, poskytující zdravotní služby za úplatu, mají přirozeně zcela zásadní zájem na udržitelnosti veřejného financování zdravotnictví. Prostor pro poskytování služeb v rámci soukromého financování bude totiž vždy z podstaty velmi omezený. Změny, vedoucí k postupnému zvýšení efektivity úpravou logistiky a organizace poskytování služeb (méně zbytečných kontaktů, racionálnější struktura a obsah nemocniční sítě) mohou být v prvním období výzvou, ve střednědobém horizontu ale přispějí k vyšší předvídatelnosti financování a lepšímu plánování vnitřního fungování poskytovatelů. Předpokládané rozšíření portfolia zdrojů veřejného zdravotního pojištění, ale i legalizace a regulace prostoru přímých plateb povede k celkovému zvýšení prostředků v systému a tím i k zvýšení finanční odolnosti poskytovatelů. Celkově změny umožní poskytovatelům zdravotních služeb, hrazených převážně z veřejných zdrojů, zvýšit efektivitu, do nejvyšší možné míry udržet dostupnost a kvalitu služeb a překlenout období nepříznivého ekonomického vývoje bez nutnosti zásadního vnějšího nebo vnitřního zadlužení.

Státní správě

            Rozdělení kompetencí a posílení samosprávných rysů v celém systému rozváže státní správě ruce k tomu, aby se mohla primárně soustředit na profesionální zajištění svých primárních rolí (legislativa, veřejné zdraví, kontrola). Sníží závislost celého systému na politickém cyklu a umožní tak mimo jiné dobudování funkčních úřadů, fungujících kontinuálně a věcně nezávisle na aktuální politické situaci.

Politické reprezentaci

            Posílení samosprávné povahy systému a jeho částečné oddělení od státu přinese politikům snížení zátěže ve smyslu zodpovědnosti za těžko politicky řešitelné a uchopitelné otázky, nesoucí vždy akutní rizika okamžitého zneužití dalšími politickými silami a negativního potenciálu pro další volby. Přestože nelze politický vliv a soutěž v demokratické společnosti nikdy zcela eliminovat, nemělo by zdravotnictví po provedení změn zůstat permanentním politickým bojištěm, případně kořistí části politického spektra. Oddělení od krátkodobých politických vlivů tak umožní jeho další rozvoj, všem politickým reprezentacím společně vyvážený odstup od finančních a organizačních parametrů systému a soustředění pozornosti i na jiná důležitá témata. 

Zdravotním pojišťovnám

           Zdravotním pojišťovnám umožní navržené změny smysluplnou konkurenci, vzájemné odlišení a efektivní zastupování zájmů svých pojištěnců. Zvýší jejich nezávislost na aktuální politické reprezentaci nebo možnostech státního rozpočtu.