Zdravotnictví 2030+ Jaké jsou cíle navržené změny ?

Jaké jsou cíle navržené změny ?

Cílem navrhované změny je vytvoření prostředí, ve kterém je možné přizpůsobit obsah, rozsah a fungování systému hospodářským možnostem. Při zachování vysoké míry solidarity. Při zachování dostupnosti služeb i pro občany, nedisponující dostatečnými materiálními, nebo sociálními zdroji.

Prostředí, ve kterém je možné vytvářet a udržet rezervy pro období výpadků příjmů.

Prostředí, ve kterém je možné reálně uplatňovat tlak na lepší organizaci poskytování dávek v nemoci a obecně zvyšovat efektivitu na všech úrovních, pojištěnci počínaje, poskytovateli a zdravotními pojišťovnami konče.

CÍLEM NÁVRHU PŘITOM NENÍ VYTVÁŘENÍ NOVÉHO SYSTÉMU, ALE DOPLNĚNÍ A NAPLNĚNÍ TOHO STÁVAJÍCÍHO EFEKTIVNĚJŠÍM OBSAHEM.

Konkrétněji je cílem vybudování systému, který naplní definiční prvky pluralitního systému zdravotního pojištění, založeného zejména na:

 • maximálním omezení politicky motivovaných zásahů do provozu systému na příjmové i výdajové straně
 • zodpovědném plánování a možnosti vzájemného přizpůsobování příjmů a výdajů v administrativním rámci samosprávného systému v.z.p.
 • pozitivně definovaném rozsahu služeb a zboží, za jehož zajištění a úhradu odpovídá pojištěnci zdravotní pojišťovna
 • smlouvě mezi pojišťovnou a poskytovatelem služeb nebo zboží, coby základním nástroji pro dosažení výše uvedeného cíle
 • jasném rozdělení kompetencí a odpovědnosti státní správy a samosprávy a definování jejich vztahů
 • posílení demokratické samosprávné povahy v.z.p. a vlivu plátců pojistného na její chod
 • řešení a zvýšení kvality podpůrných procesů horizontální povahy v rámci samosprávy
 • zvýšeném podílu odpovědnosti, ale na druhou stranu i možností volby ze strany pojištěnce
 • posílení prvků konkurence ZP i PZS

Smyslem změn je obecně též:

 • celkové zvýšení příjmů zdravotního pojištění,
 • rozšíření portfolia využitelných zdrojů systému,
 • možnost střednědobého plánování výdajů a příjmů,
 • dosažení lepší a efektivnější organizace a struktury poskytovaných služeb a
 • omezení plýtvání zdroji.

ZÁKLADNÍM VÝCHODISKEM NÁVRHU JE ÚPRAVA SYSTÉMOVÝCH OTÁZEK:

– DOPLNĚNÍM A ROZVINUTÍM EXISTUJÍCÍHO KONCEPTU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BEZ NUTNOSTI ZMĚN ZÁKLADNÍCH RYSŮ SYSTÉMU, JAKO TAKOVÉHO, TEDY ZEJMÉNA

– BEZ NUTNOSTI SPOLEČENSKY NEPŘIJATELNÉHO KONCEPTU PRIVATIZACE PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NA JEDNÉ STRANĚ (NAVRHOVANÉHO V PŘEDCHOZÍCH REFORMNÍCH POKUSECH) A OPAČNÉHO EXTRÉMU, SPOČÍVAJÍCÍHO V ZESTÁTNĚNÍ PROSTŘEDKŮ, CENTRALIZACI A POLITICKÉM ŘÍZENÍ SYSTÉMU NA STRANĚ DRUHÉ.

– RESPEKTEM K ÚSTAVNÍ LISTINĚ A ZACHOVÁNÍM BEZPLATNOSTI VYJMENOVANÝCH SLUŽEB, HRAZENÝCH PLNĚ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SE SOUBĚŽNOU REGULACÍ PROSTORU A ÚHRAD MIMO ZÁKONNÝ NÁROK, ZPŘÍSTUPNĚNÍM NEHRAZENÝCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ ZP A ZAJIŠTĚNÍM ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI SOLIDÁRNÍHO SYSTÉMU   

– ZACHOVÁNÍM CO NEJVĚTŠÍ ČÁSTI EXISTUJÍCÍCH ADMINISTRATIVNÍCH PROCESŮ A INSTITUCÍ S NUTNÝMI (NAPŘ. KOMPETENČNÍMI) ÚPRAVAMI A DOPLNĚNÍM DALŠÍCH PROCESŮ

MOTTA NÁVRHU

Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovna patří pojištěncům a plátcům pojistného (samospráva)

Zdravotní pojišťovna nezajišťuje primárně financování zdravotnictví, ale nároky svých členů, které zastupuje

Co může být zajištěno mimo státní (politickou) správu, má být zajištěno v samosprávném rámci

Co může být v rámci zdravotního pojištění zajišťováno společně (kde není konkurence), má být společně zajištěno

Zdravotní pojišťovna pojišťuje, státní správa kontroluje, role a zájmy se nepřekrývají 

Základním nástrojem je dohoda, ne nařízení/vyhláška

Solidarita a bezplatnost v základních oblastech zdravotních služeb musí být zachována

Bez možnosti nastavení pojistného a nabídky rozsahu služeb a plnění není pojištění – volba individuální úpravy nároku a pojistného musí být umožněna pojištěnci i pojišťovně

Pojištěnci musí být finančně motivováni k jednání zodpovědnému vůči vlastnímu zdraví a solidárním zdrojům

Úhrady, organizace, koncentrace služeb musí být plánovány na základě objektivních ukazatelů a procesů s delším než ročním výhledem řešení

Cílem pojišťovny je udržení spokojených, ne akvizice nových

1 nemoc = 1 sociální událost = 1 administrativa dávek v nemoci v rámci ZP