Zdravotnictví 2030+ Jak bude cílů dosaženo?

Jak bude cílů dosaženo?

Nejdříve připravíme a na úrovni odborné veřejnosti předjednáme komplexní návrh potřebných legislativních a organizačních změn.

Nemůžeme se zahájením prací čekat na shodu všech politických sil, která nemusí nikdy přijít.

Postupně do diskuse vtáhneme i zástupce politických stran bez rozdílu příslušnosti. Budeme aktivně vyhledávat zejména ty, kdo deklarují schopnost vlastního úsudku a odvahy k politickému činům. Nemusí jít jen o politické reprezentanty „prvního sledu“.

Následně do diskuse vtáhneme i laickou veřejnost a pokusíme se o to, aby vyvíjela tlak na systémovou změnu směrem k politickým představitelům.

Vyčkáme doby, kdy bude na úrovni politické reprezentace dostatečná poptávka po systémovém řešení a ochota k nadstranickým dohodám v zájmu celé společnosti. Řešení již bude v použitelné a předjednané podobě existovat. Minimálně musí být dosaženo stavu, kdy nebude opoziční politická reprezentace deklarovat zrušení změn v případě volebního vítězství.

Jsme si vědomi toho, že nezískáme na odborné ani politické úrovni podporu všech (smysluplná změna nepřinese jednodušší život, snazší přístup k prostředkům apod.), budeme ale usilovat o to, aby byla dosažena, pokud možno, co nejvyšší úroveň shody.

Z věcného hlediska navrhujeme v zásadě rozvinout již existující systém pluralitního veřejného zdravotního pojištění a naplnit jej původně předpokládaným obsahem. To znamená zejména umožnit mu reagovat na hospodářskou situaci prostřednictvím pojistného, nabízet pojištěncům individuálně nastavený rozsah příspěvků a služeb, zvýšit jeho vliv na nastavení rozsahu nároků a výdajů systému, omezit možnost ad hoc politicky motivovaných vrchnostenských zásahů a obecně posílit prvky samosprávy a konkurence na všech úrovních. Nechceme prostředky veřejného zdravotního pojištění privatizovat. Naopak chceme, aby i prostředky získané navíc vždy sloužily celému systému, a jeho solidárnímu cíli.

Proces odborné diskuse bude zajištěn sérií seminářů, sympozií a kulatých stolů, kde budou prezentovány a diskutovány jednotlivé okruhy změn. Průběžně bude o návrzích informovat odborný tisk. Souběžně budou probíhat bilaterální jednání týmu se zástupci jednotlivých odborných subjektů. Do přípravy jsou vtažena i akademická pracoviště, jejichž úkolem je zejména doplnit analytickou část procesu a dodat příslušná doporučení týkající se nastavení změn